Masz jakiekolwiek pytania? Jesteśmy do dyspozycji!

Polityka przetwarzania danych osobowych
w „STONE ON TOP”

Wprowadzenie

RODO jest powszechnie używanym skrótem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r. RODO ustanawia jednolite zasady przetwarzania danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacja

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. Administratorem Państwa danych jest „STONE ON TOP”, z którą można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres:
  „STONE ON TOP”
  ul. Stalowa 14, 58-100 Świdnica
 • telefonicznie, pod numerem: +48 885 027 770
 • e-mailowo, pod adresem: sprzedaz@stoneontop.pl
 • REGON: 020016882 NIP: 8842529840

„STONE ON TOP” nie mając takiego obowiązku, nie wyznaczyła Inspektora ochrony danych.

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wypełniając zobowiązania wynikające z zawartych umów oraz podejmując działania osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), a także wypełniając obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed lub w związku z zawarciem umowy.
„STONE ON TOP” podlega zobowiązaniom prawnym wynikającym np. przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego, ustawodawstwa rachunkowo-podatkowego. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez wyżej wskazane regulacje.
Przetwarzamy dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez „STONE ON TOP” lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnione interesy „STONE ON TOP” wynikają z działania na rzecz zapewnienia ochrony osób i mienia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego produktów i usług „STONE ON TOP”, do wewnętrznych celów administracyjnych „STONE ON TOP”.

Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez „STONE ON TOP” danych do czasu wycofania zgody lub w sytuacjach, w których „STONE ON TOP” przetwarza dane w oparciu o inna przesłankę legalności niż Państwa zgoda.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na „STONE ON TOP”, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów „STONE ON TOP” lub strony trzeciej.
Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie „STONE ON TOP”, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z „STONE ON TOP” i wyłącznie zgodnie z poleceniami „STONE ON TOP” oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy przedsiębiorcy. Do grupy podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz „STONE ON TOP” zaliczają się podmioty świadczące usługi z zakresu działalności teleinformatycznej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

 • w zakresie realizacji zawartej z „STONE ON TOP”umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na „STONE ON TOP” w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez „STONE ON TOP”,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia
  danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów „STONE ON TOP” stanowiących podstawę
  takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie
  występują prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczyła zgoda,
 • żądania przeniesienia dostarczonych „STONE ON TOP” danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przewarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez „STONE ON TOP” danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy „STONE ON TOP”przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust.1 RODO).

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z „STONE ON TOP”, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z „STONE ON TOP”.

Większość przetwarzanych danych przez „STONE ON TOP” pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta. Część danych może pochodzić od podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie, od osób reprezentujących Państwa, z publicznych ewidencji i rejestrów (np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej), dotyczą danych identyfikujących klienta, danych kontaktowych.

Przetwarzanie Państwa danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a także nie są poddawane profilowaniu.

Shopping cart

0

No products in the cart.