Masz jakiekolwiek pytania? Jesteśmy do dyspozycji!

Warunki sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży regulują zasady i tryb postępowania przy sprzedaży wyrobów konglomeratowych i granitowych przez “STONE ON TOP” w Świdnicy i stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie odstępstwa od Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadzone do zamówienia Kupującego są wiążące dla Sprzedawcy, jeżeli wyraził na nie zgodę na piśmie.
 3. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdokładniej odzwierciedlały kolory naszych produktów. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich idealnego odwzorowania. Zarówno kolory poszczególnych materiałów mogą się znacznie różnić od rzeczywistych – wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu  komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej. W jeszcze większym stopniu dotyczy to także wydruków dostępnych na tej stronie internetowej.

II. Realizacja zamówień

 1. Jeżeli Kupujący żąda w zamówieniu niezwłocznej realizacji zamówienia, umowa dochodzi do skutku z chwilą przystąpienia do jej wykonania przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia zamówionych wyrobów w ustalonym terminie, jeżeli opóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, zwłaszcza z powodu siły wyższej np. klęsk żywiołowych, wojny, niepokojów społecznych, ograniczeń wydanych przez władze, braku energii, strajków.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero w momencie kiedy zostanie przez nas zatwierdzone mailowo.

III. Cena, wysyłka, ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia towaru, gwarancja

 1. Cena wyrobu jest ceną zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. O zmianie kupujący zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 2. W cenie jednostkowej wyrobu uwzględniony jest koszt standardowego opakowania tj. opakowania odpowiadającego właściwościom wyrobu i zabezpieczającego go przed uszkodzeniem w transporcie.
 3. Jeżeli Kupujący zażąda w zamówieniu zawiadomienia go o terminie dostarczenia wyrobów, Sprzedawca zobowiązany jest zawiadomić Kupującego o powyższym mailem lub telefonicznie.
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia, jak również korzyści i ciężary związane ze sprzedażą wyrobów przechodzą na Kupującego z chwilą odbioru wyrobu.
 5. Wyroby objęte są gwarancją, której warunki zawarte są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do wyrobów.

IV. Warunki płatności

 1. Kupujący dokonuje zapłaty ceny przelewem na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy lub przez płatność PAYU.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzależnienia sprzedaży od zapłaty za wyroby z góry gotówką, zwłaszcza, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Kupującego.
 3. Przyjmuje się, że zapłata ceny jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

V. Reklamacje ilościowe i jakościowe

 1. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego wyrobu.
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu braków ilościowych, dostarczenia wyrobu innego niż zamówiony, jeżeli stwierdzenie tych okoliczności nie było możliwe przy odbiorze wyrobu przez Kupującego, względnie z tytułu jego ukrytych wad, Kupujący zobowiązany jest składać do Sprzedawcy zgodnie z zasadami określonymi w Gwarancji i Instrukcji użytkowania zestawu blatów kamiennych.
 3. Każda reklamacja powinna być sporządzona w formie protokołu, w którym Kupujący określi wady reklamowanego wyrobu.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej jakości (wad ukrytych), Kupujący obowiązany jest zachować reklamowany wyrób do dyspozycji Sprzedawcy.
 5. Jeżeli Kupujący stwierdzi przy odbiorze częściowy brak w wyrobie lub jego uszkodzenie w czasie transportu, zobowiązany jest potwierdzić te okoliczności dokonując odpowiedniej adnotacji w dokumencie dostawy.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.GWARANCJA I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU BLATÓW KAMIENNYCH

 

Gwarancja i instrukcja użytkowania zestawu blatów kamiennych

I.  INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU BLATÓW

 1. Blaty kamienne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Czyszczenia blatów należy dokonywać za pomocą ciepłej wody oraz ogólnie dostępnych środków nie zawierających w swoim składzie materiałów ścierających powierzchnię blatów zgodnie z instrukcją zastosowania i użytkowania wydaną przez producenta danego środka czyszczącego oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiału z którego zostały wyprodukowane blaty. Nie należy wystawiać blatów na długotrwałe narażenie środkami posiadającymi mocne składniki alkaliczne (w szczególności dla blatów o powierzchni polerowanej), a także nawet na krótkotrwałe działanie kwasów fluorowych. W przypadku wątpliwości, co do zastosowania danego środka czyszczącego należy spróbować zastosować go na małej powierzchni w celu sprawdzenia jego działania. Zawsze po zastosowaniu takiego środka czyszczącego należy go zmyć czystą wodą. Dotyczy to normalnego użytkowania blatów w kuchni i ich zabrudzeń w postaci plam oraz innych zabrudzeń powszechnych w codziennym użytkowaniu kuchni. Zaplamione blaty należy czyścić nie dopuszczając do zaschnięcia plam z herbaty, kawy, wina, oleju itp. Wszelkie plamy należy czyścić wtedy kiedy są świeże i dopiero powstałe.
 3. Powierzchnie blatów należy chronić przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu. Kroić należy na specjalnie do tego przeznaczonych deskach do krojenia, oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym uszkodzić jego powierzchnię.
 4. Blaty kamienne są odporne na temperaturę, ale nie należy stawiać bezpośrednio na blatach przedmiotów takich jak garnki, patelnie itp. zaraz po zdjęciu ich z kuchni gazowej, indukcyjnej, elektrycznej lub innych urządzeń tego typu. Koniecznie należy używać podkładek izolujących (np. takich jak specjalne podkładki na blaty, deski do krojenia itp.). Na blaty nie można stawiać bezpośrednio przedmiotów i naczyń o temperaturze przekraczającej 120° C.
 5. Nie należy narażać blatów na duże obciążenia statyczne, a w szczególności dynamiczne poprzez kładzenie na nich dużych ciężkich przedmiotów oraz wywieranie mechanicznego i zmiennego nacisku na blaty (blaty kamienne posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie i ściskanie, jednakże zbyt duże, a szczególnie dynamiczne ich obciążanie może doprowadzić do uszkodzenia blatów.

II.  WARUNKI GWARANCJI

 1. Wykonawca gwarant udziela na terytorium Polski gwarancji na wyprodukowane i/lub zamontowane swoje blaty kamienne na okres 24 miesięcy od daty wydania lub zamontowania blatów (data uwidoczniona na ostatniej stronie wydanej Gwarancji). Podpis złożony przez Zamawiającego na protokole odbioru blatów bez wniesienia zastrzeżeń potwierdza jednoznacznie zgodność towaru z umową oraz brak występowania wad jawnych.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad produkcyjnych i/lub montażowych, o ile czynności te były wykonywane przez Wykonawcę. Gwarancja nie obejmuje wad materiałowych. Na materiał z którego zostały wyprodukowane blaty osobnej gwarancji udziela producent materiału, na warunkach przez niego zastrzeżonych. Warunki gwarancji oraz użytkowania materiału dostępne są na stronie internetowej producenta: http://www.technistone.com/pl/ , http://pl.silestone.com/ , http://www.thesize.es/neolith/pl/.
 3. Zgodnie z warunkami opisanymi na stronie internetowej Cosentino przedłużona gwarancji jest możliwa tylko pod warunkiem rejestracji gwarancji do 5 miesięcy. Do rejestracji potrzebny jest dowód zakupu, identyfikator studia kuchennego oraz nasz identyfikator: 6000019755.
 4. Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu oraz protokołem odbioru blatów.
 5. Wykonawca zapewnia, że blaty kamienne nie posiadają wad i spełniają swoją funkcję pod warunkiem użytkowania ich w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad użytkowania blatów, a w szczególności zasad wymienionych w Instrukcji Użytkowania Blatów oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiału.
 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady montażu lub wady powstałe w wyniku uruchomienia zestawu blatów, jeżeli czynności te nie były wykonywane przez serwis fabryczny Wykonawcy.
 7. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wyłącznie z tytułu wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.
 8. Wykonawca nie uznaje za wady odstępstw kolorystycznych i rysunku kamienia, które są naturalną cechą materiału lub wynikiem procesu technologicznego. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności konserwacyjnych oraz czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie oraz na własny koszt.
 9. W razie uznania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wadliwej części lub wyrobu, a jeśli wyrobu naprawić się nie da do jego wymiany lub zwrotu zapłaconej ceny według wyboru Wykonawcy.
 10. Gwarancja nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane polubownie lub przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Wykonawcy.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku stwierdzenia wady w zestawie blatów wykonanych przez Wykonawcę Zamawiający dokona zgłoszenia reklamacji na piśmie na adres: STONE ON TOP, ul. Stalowa 14, 58-100 Świdnica, e-mailem: sprzedaz@stoneontop.pl
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • dane zgłaszającego wraz z dokładnym adresem miejsca zamontowania blatów, adresem na który należy kierować korespondencję oraz kontaktowy numer telefonu – opis ujawnionej wady
  • datę stwierdzenia wady
  • dowód zakupu (faktura) wraz z protokołem odbioru blatów
 3. W terminie 30 dni od daty przyjęcia reklamacji serwis reklamacyjny wykona jedną z poniższych czynności:
  • uzna zgłoszoną reklamację i uzgodni termin dokonania naprawy wadliwej części lub wyrobu, jej wymiany lub zwrotu zapłaconej ceny- wystosuje pismo oddalające reklamację wraz z uzasadnieniem; w przypadkach niejednoznacznych zostanie ustalony termin oględzin, a decyzja o ostatecznym rozpatrzeniu reklamacji zostanie wydana niezwłocznie po po zgromadzeniu niezbędnych informacji, opinii rzeczoznawców oraz ekspertyz.
 4. Naprawa lub wymiana towaru zostanie wykonana w terminie, który jest uzależniony od:
  • terminów realizacji materiałów u poddostawców
  • dobrania przez Zamawiającego innego towaru (materiału) z aktualnej oferty Wykonawcy w przypadku braku w ofercie towaru (materiału) przeznaczonego do wymiany
  • odległości miejsca zamieszkania Zamawiającego od siedziby Wykonawcy oraz możliwości ustalenia dogodnego dla obu stron terminu wizyty serwisanta
  • niezbędnego czasu związanego z realizacją wszystkich procesów technologicznych związanych z produkcją nowego elementu
 5. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi na numer konta podany przez Zamawiającego na piśmie po uznaniu gwarancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji przez Wykonawcę.
 6. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z serwisem fabrycznym w zakresie realizacji procedury reklamacyjnej, a w szczególności ustalenia akceptowalnego przez obie strony terminu wizyty serwisanta oraz udziału w oględzinach i odbiorze wykonanej naprawy lub wymiany pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
 7. Koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej, wynikającej z uznanego zgłoszenia reklamacyjnego ponosi Wykonawca.
 8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Zamawiający zostanie obciążony kosztami wynikającymi z kosztów realizacji nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego.
 9. W przypadku wystąpienia wad funkcjonowania baterii, zlewów lub innego wyposażenia dostarczonego wraz z zestawem blatów, w celu przyspieszenia procedury rozpatrzenia reklamacji zaleca się zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego bezpośrednio do serwisu fabrycznego producenta sprzętu na podstawie odrębnej karty gwarancyjnej dostarczonej wraz z tym sprzętem.

 

IV. UTRATA UPRAWNIEŃ I WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

 1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku złego użytkowania blatów, a w szczególności w przypadku stwierdzenia: – prób wykonywania napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta
  • użytkowania blatów niezgodnie z przeznaczeniem
  • niewłaściwej konserwacji i czyszczenia blatów
  • zabrudzenia blatów mogące wpłynąć na ich trwałe uszkodzenie
  • szkód powstałych w wyniku zdemontowania i ponownego zmontowania zestawu blatów
 2. Za wadę nie zostaną uznane w szczególności:
  • wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze blatów lub które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru, a nie zostały zgłoszone przy odbiorze towaru przez Zamawiającego
  • inne uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych oraz innych okoliczności, które miały miejsce po odbiorze blatów
  • wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę blatów
  • zamierzone w pierwowzorze przez Wykonawcę różnice produktu wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetyki wyrobu- właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu kamienia, gdzie różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad kamienia naturalnego
  • wszelkie oczekiwania Klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Wykonawcę standardu, z wyjątkiem tych przypadków, w których w umowie dokonano zapisu o zmianie standardu realizacji umowy
  • reklamacje spowodowane błędnym oznaczeniem lub wyobrażeniem kupującego o produkcie, w przypadku gdy zamówienie jest realizowane w oparciu o symbol produktu
  • zmiany zachodzące podczas przeciętnej (normalnej) eksploatacji wyrobów
  • uszkodzenia mechaniczne lub wywołane działaniem środków chemicznych
  • zepsucia się lub wadliwego działania urządzeń nieprzeznaczonych do zabudowy, a będących własnością Zamawiającego
  • następstwa naprawy, kiedy Zamawiający podczas wykonywania pierwszej naprawy nie wyraził zgody na inne rozwiązania zmierzające do trwałego usunięcia wady; inne rozwiązanie będzie proponowane w przypadku wystąpienia błędu projektowego, który był powodem powstania wady
  • funkcjonalność lub estetyka wyrobu czy zestawu, jeżeli był on wykonany zgodnie z projektem wykonawczym, który został zaakceptowany przez Zamawiającego oraz zgodnie ze standardami przyjętymi przez Wykonawcę.

 

 

Shopping cart

0

No products in the cart.